مرور برچسب

طب روحانی

طب روحانی رازی

*ماهان زندی «از آفت‌های خودبینی این‌که، چون در کاری روی دهد به کم و کاستی آن فرجامد؛ زیرا که آدم خودبین بیش و فزونی چیزی را-که از بابت آن به خویشتن خودبین…