مرور برچسب

علیرضا ذکاوتی قراگوزلو

غمگسار فرمانروا

*محمد افشار *فعال فرهنگی کتاب غمگسار فرمانروا، جدیدترین اثر استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو، در پائیز 1400 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این اثر گزینش و…