مرور برچسب

محمد قاسم زاده، کتاب

عادت به نوشتن

قاسم‌زاده: فکر می‌کنم که نوشتن هم همین‌طور است. به اختیار فرد نیست. اگر اختیاری و زوری باشد هیچی از آب بیرون نمی‌آید. من حس کردم باید بنویسم و همیشه دنبال کتاب رمان…