مرور برچسب

مدرسه، بوی ماه مهر

بوی ماه مهر

*بخش اول *حسین پارسا *روزنامه‌نگار تا همین چند سال قبل، اول مهر واقعا «بو» داشت. بچه مدرسه‌ای‌های کوچک‌تر در سرویس، بهت‌زده و در سکوت، به سرنوشتشان فکر…