مرور برچسب

معلم اخلاق

معلم اخلاق

*علی جعفری به نام خوبی‌ها، به نام مهربانی، به نام ایثار و گذشت که سعید عزیز همه این خصایل خوب را همه یکجا داشت و روح بزرگ خود را با این خصایل صیغل داده و رشد کرده…