مرور برچسب

موزه منطقه‌ای غرب کشور

مالمیر تأکید کرد:
تکمیل موزه منطقه‌ای غرب کشور؛ نیاز اصلی میراث فرهنگی استان

مالمیر: با تزریق مناسب اعتبارات در سال‌های گذشته، این پروژه از پروژه‌های پیشتاز کشور محسوب می‌شود و خوشبختانه ساختمان مخزن تکمیل شده و ساختمان کامل است و موزه نیز ۶۰…