مرور برچسب

موسیقی، موسیقی خیابانی

موسیقی خیابانی

*علی پاشا رجبلو *مدرس موسیقی هنر موسیقی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین هنرها، همواره ارتباط نزدیکی با همه قشرهای جامعه و طبقات مختلف اجتماعی داشته و جزو جدایی…