مرور برچسب

وگنامه

سوگنامه

*هوشنگ جمشیدآبادی *نویسنده و شاعر ماند خاموش، آن چراغی که بسوخت وندرین مدت پر دغدغه و رنج پرتو افکند کم‌وبیش در شب سرد زمستان پریش حیف از آن پرتو…