مرور برچسب

ویروس

مدیریتِ ویروسی

*منا بشیری *دانشجوی دکترای معماری این روزها ورود ویروس جدید کرونا در چرخه­ زندگی ایران، کل سبک و سیاق زندگی اسفندماهیِ  مردم را به نفع خودش تغییر داده است. به…