مرور برچسب

پان ترکیسم

آذرآبادگان

*مهدی قیاسوند اوضاع نابسامان و سراسر آشوب دوره قاجار که مصادف با ظهور قدرت‌های استعمارگر اروپایی و روسیه بود و رقابت دولت‌های استعمارگر برای غارت و چپاول و تصرف…