مرور برچسب

کارکاسی

تپه پیسا= کارکاسی

دکتر پرویز اذکایی که بررسی‌های بسیاری در تاریخ محلی همدان دارد، در زمینه این محوطه نیز دیدگاه خاصی دارد. او با تاکید بر حضور قوم کاسی در همدان و شواهد موجود، معتقد…