مرور برچسب

گفتمان شهری

شهر و گفتمان فرهنگی

*داوود احمدی *دانشجوی دکترای معماری هر از گاهی شنیده می‌شود شیشه‌های اتوبوس‌های عمومی شکسته شده‌اند، در‌ها و صندلی‌ها‌ی ورزشگاه‌ها کنده شده‌اند، گوشی تلفن‌های…