مرور برچسب

آب، خشکسالی، همدان

سال بی‌آبی

همدان امسال خشک‌ترین سال را در ۵۰ سال گذشته پشت سر می‌گذراند. در واقع ۱۴۰۰ کم‌بارش ترین سال نیم قرن گذشته است. اما افزون بر کم بودن نزولات آسمانی، مصرف بیش از حد از…