مرور برچسب

الوند، کوه، کوهنوردی

صعود به ماناسلو

اسدی: پس از برگشت به ایران از سوی تیمسار صادقیان با مبادی مربوطه در چین مکاتبه و چینی‌ها که خود به اورست صعود کرده بودند، اما به هیچ کشور دیگری اجازه صعود نداده…