مرور برچسب

بهار

پاسخ به یک گزارش

*وحید بشیری *نماینده انجمن حامیان حیوانات بی‌پناه طبیعت در استان همدان در تاریخ یک مرداد سال ۹۹ مطلبی تحت عنوان «کی بود ؟ کی بود؟ تو بودی...» در هفته‌نامه…

کی بود؟ کی بود؟ تو بودی…

نماینده انجمن حمایت از حقوق حیوانات در همدان: ما بارها گفته‌ایم اگر هم می‌خواهند سگ‌ها را بکشند، سگ‌های خطرناک را بکشند نه سگ‌های حامله یا مادر چند توله‌سگ را اما…