مرور برچسب

تاکسیرانی

دربست به ناکجاآباد

بیشتر ما حداقل در روز یک بار سوار تاکسی می‌شویم و دیگر لازم نیست برای کسی توضیح بدهیم که در این بخش از مدیریت شهری چه آشفته‌بازاری حاکم است. هم مسافر ناراضی است هم…