مرور برچسب

جاده

الوند جاده نمی‌خواهد

*حسن اخلاصی این اتفاقی نیست که بعد از فراغت از هر نیایش صبحگاهی باید به طرف راست متمایل شوی و اولین سلامت را به قله سرفراز الوند بدهی. سلام ای الوند استوار…