مرور برچسب

خبرنگاران

معلومِ مجهول

*مریم رازانی *نویسنده هیچ وقت نمی‌دانی کی هوش و حواسش متوجه تست و کی درگیری ذهنی دارد، یا چه معادلات یا نامعادلاتی فکر او را به خود مشغول کرده. در هر حالت،…