مرور برچسب

رودخانه گنجنامه

رودخانه‌های محصور

*فاطمه محمدی‌کیا *کارشناس ارشد معماری نقش قدسی و آیینی آب در بین ایران قدیم به قدری مهم و دارای ارزش بود که پس از نور (آتش) مهم‌ترین عنصر مقدس و آیینی به شمار…