مرور برچسب

سیاسیون

موانع ورزش همدان

عرب: در حوزه ورزش اگر بخواهید واقعیت‌ها را بیان کنید چندان تمایلی برای ماندن شما نخواهند داشت سلماسی: نبود ارتباط بین مدیران و ورزش سبب شده است که ما در برخی…

همه مردان ورزش همدان

انتخاب مدیران سیاسی و دولتی به عنوان روسای هیئت‌های ورزشی استان همدان از زمان «سید عبدی افتخاری» مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان مطرح شد چون او معتقد بود حضور مدیران…