مرور برچسب

شاهنامه

شهامت یا درماندگی

*کاظم سبزی خیز تا خرقه‌یِ صوفی به خرابات بریم/ شطح و طامات به بازارِ خرافات بریم//. یک شطحی و طاماتی از بی‌فراستی و درکِ سطحیِ خود از زبان و ادبیاتِ پارسی طلبِ…

شاهکار فردوسی

*محمد افشار *مدیر انجمن شاهنامه‌خوانی چکاد سرآمد کنون قصه‌ی یزدگرد به ماه سپندارمذ روز ارد ز هجرت شده پنج هشتاد بار به نام جهان داور کردگار بر…