مرور برچسب

علیرضا ذکاوتی قراگزلو

میدانی به نام استاد

همدان‌نامه: جمعی از اعضای تشکل‌های حوزه میراث فرهنگی استان همدان در نامه‌ای به «رضوان سلماسی» رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان پیشنهاد نام‌گذاری خیابان یا…