مرور برچسب

متون کهن

نوروز در متون کهن

*محمد افشار *فعال فرهنگی در اوستا نامی از نوروز به میان نیامده است. بندهشن زرتشت سه بار با هوو نزديك شد و هر بار نطفه‌ای از او بر زمین افتاد و این سه…