مرور برچسب

محیط بان

شهربان – حریم‌بان

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست لزوم حفاظت از حریم شهر در همه کشورهای توسعه‌یافته، حریم شهرها یا همان کمربند سبز به‌عنوان ریه‌های تنفسی…