مرور برچسب

مدیریت یکپارچه

صعود ناامن

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست اهمیت کوهستان در کتاب آسمانی و مقدس ما مسلمانان است که کوه مشابه میخ‌هایی حافظ و نگهدارنده کره زمین است.…