مرور برچسب

مرگ

مرگ خوب، مرگ بد

*حسین پارسا *روزنامه‌نگار «مرگی در این جهان نیست/ ما جاودانگانیم/ هراسی از مرگ نیست/ چه در هفده سالگی، چه در هفتاد سالگی/ تنها نور است و حقیقت. - ارسنی…