مرور برچسب

نویسنده

به وقت هم‌بختی

*محمد رابطی در دو گوشه شهر، دو رجب نام در یک روز دست راست شان قطع شد. این جمله ساده ایده شروع رمانی است که شاید گل آثار شکری باشد. یعنی رمان «هم‌بخت». هم بخت شروع…