مرور برچسب

هگمتانه، میراث فرهنگی

المان‌های اجق وجق همدان

همدان‌نامه: مدیریت شهری همدان در سال‌های گذشته، با طراحی المان‌های بی‌محتوا و حتی بی‌رنگ‌ولعاب، شهروندان را ناامید کرده است. شنیده‌ها حاکی است این وضعیت در سالی که…