مرور برچسب

کودک

کودک و هوش اجتماعی

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هوش، ارتباط کودک با دیگران و محیط اجتماعی است. محیط اجتماعی بعد از ژنتیک، بیشترین تاثیر را بر شکل‌گیری شخصیت کودک دارد. فردگرایی و…