مرور برچسب

آسفالت

آسفالت آری، فرهنگ نه

*منا بشیری *مهندس معمار چرا آسفالت کوچه و خیابان از فرهنگ برای مردم مهم‌تر است؟! یعنی مردم آسفالت را از فرهنگ بیشتر دوست دارند، اما چرا؟ به همین دلیل که درس…