حجره ناجی

*احسان فکا *نویسنده جدن؟ فوت کردن؟ واقعی؟ جمله‌های من بود، سوال و جواب توامان. مگر می‌شود کسی دوبار فوت کند؟ می‌گویند بالای مغازه‌اش تکه کاغذی زده و نوشته لطفا…

تاریخ مصائب

*مریم رازانی *نویسنده تاریخ ایران زنان مقتدر زیادی را به خود دیده و در اعصار گوناگون، زنان حکومت‌گر، شاعر، سخنور و مبارز پرورده است. از (یوتاب) خواهر…

کودک و هوش اجتماعی

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هوش، ارتباط کودک با دیگران و محیط اجتماعی است. محیط اجتماعی بعد از ژنتیک، بیشترین تاثیر را بر شکل‌گیری شخصیت کودک دارد. فردگرایی و…

حکایت W.C همچنان باقی است

در شماره گذشته به موضوع کمبود سرویس‌های بهداشتی در سطح معابر شهر همدان و تبعات ناشی از آن؛ از جمله وجود بوی ادرار در برخی کوچه‌ها و محله‌های شهر پرداختیم و…