مرور برچسب

خواجه رشید همدانی

آشنایان غریب

*مریم رازانی *نویسنده تقریبا هر روز و گاهی بیش از یک بار درروز نام «خواجه رشید» به گوشمان خورده است. معبری منتهی به آرامگاه بوعلی سینا و از قضا شهره و پر…