مرور برچسب

موسسات خیریه

ویکی خیریه

*مریم رازانی *نویسنده اگر تعداد کثیر خیریه‌های با مجوزو بدون مجوزی را که عمدتا از ابتدای تحریم و افت سطح زندگی مردم به وجود آمده و اینترنت، روزنامه‌ها،…

جزیره خیریه‌های موازی

با گذشت زمان و در جریان اجتماعی شدن جوامع به صورت نهادهای مدنی یاری‌رسان درآمده‌اند؛ نهادهایی که بعضا در این حرکت تدریجی به خوبی از عهده تشکیلاتی شدن و حرکت اصولی بر…