مرور رده

رسانه

شهامت یا درماندگی

*کاظم سبزی خیز تا خرقه‌یِ صوفی به خرابات بریم/ شطح و طامات به بازارِ خرافات بریم//. یک شطحی و طاماتی از بی‌فراستی و درکِ سطحیِ خود از زبان و ادبیاتِ پارسی طلبِ…

معلومِ مجهول

*مریم رازانی *نویسنده هیچ وقت نمی‌دانی کی هوش و حواسش متوجه تست و کی درگیری ذهنی دارد، یا چه معادلات یا نامعادلاتی فکر او را به خود مشغول کرده. در هر حالت،…