مرور برچسب

نقاشی

پیدایِ پنهان

*محمد غفوری‌منش *خوشنویس و نقاش ما در مواجهه با آثار تصویری و هنری برای درک و دریافت بهتر دو روش پیش‌رو داریم؛ یکی رویکرد زیبایی‌شناختی و دیگری رویکرد بینامتنی…

فضای هنری شهر

*فرزانه سروندی *هنرمند و مدرس دانشگاه تصور عمومی چنین است که هنرمندان انسان‌های با ذوق و قریحه‌ای هستند، که روحیه لطیفی دارند و به همین دلیل به نظر می‌رسد به…