مرور برچسب

کوروش رضاپور

روزگار گوژپشت

*قاسم امیری *شاعر یار و غار من، رفیق گرمابه و گلستان من، هجرت کرد. در نبردی نابرابر با گوژپشت روزگار، دن کیشوت ما بر خاک افتاد. می‌گویم دن کیشوت و جای هیچ طنز و…