مرور رده

کتاب و ادبیات

مهمان نویسنده

حیاتی: وقتی شما بدانید آدم مقابلتان چرا عصبانی است و پرخاش می‌کند دیگر به او پرخاش نمی‌کنید چون چراییش را می‌دانید و من هم خودم چون فوکو را خوانده بودم. در مصیبت‌ها…