مرور برچسب

ترافیک

بن‌بست

*مریم رازانی *نویسنده در اتاقی با پنجره بسته با سرفه از خواب بیدار می‌شوی. چیزی راه نفس را گرفته. برمی‌خیزی پرده را کنار می‌زنی. درآن سوی پنجره دود دارد بالا…

لطفا بوق بزنید!

*فاطمه کاظمی *خبرنگار آستانه تحمل همدانی پائین است؛ شاید به دلیل شرایط جغرافیایی، شاید به دلیل شرایط زیست اجتماعی. اگر می‌خواهید صحت این جمله را بیابید کافی…

بررسی ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجان، بازداری شناختی و بازداری رفتاری و رانندگی پرخطر

هرچقدر ميزان اين موارد در فرد بيشتر باشد، ميزان احـتـمـال گرايش فرد به انجام تخلفات رانندگی نيز بيشتر خواهد بود. از سوی دیگر رانندگي ايمن نيازمند داشتن تمركز هنگام…