مرور برچسب

نقاشی، احمد فتوت

در ستایش استاد

*علی پاک‌دست باید ایستاد به ستایش آموزگاری که می‌دانست، کسی که آتشی بیاورد و اجاقی برافرخت در برابربادهای سرد و سخت ناآگاهی، ناامیدی، جنگ و فقر... کسی که راه‌های…

مهر استادی

*نسرین زندی *خبرنگار تأثیر استاد احمد فتوت فراتر از همدان است و بسیاری از شاگردان او در استان‌ها و شهرهای دیگر فعالیت می‌کنند. یکی از این شاگردان استاد سیدعلی…

یک هنرمند بزرگ

*سوسن قربانی‌جم *هنرمند استاد احمد فتوت از هنرمندان و معلمان عاشق است. پیوند هنر وعشق به تدریس و زادگاهش تجلی آثار استاد احمد فتوت است، همیشه در کلاس‌هایش…