مرور برچسب

گنجنامه، جاده برگشت گنجنامه

همه مخالفند

همدان‌نامه: اگر متهم به سیاه‌نمایی نشویم، با قاطعیت باید بگوییم، هر طرحی که طی سال‌های اخیر در کوهستان الوند و در محدوده باغات همدان اجرا شده، نتیجه‌ای جز ویرانی…