مسیر زرد فرهنگ

*مریم رازانی *نویسنده از آن‌جا که بوروکراسی به رغم تمام ظاهرسازی‌ها هرگز از نظام اداری کشور رخت برنبسته، همواره مراجعه به ادارات برای ارباب رجوع کاری بس دشوار…