مرور رده

شهری

بی‌توجهی به پیاده‌رو‌ها

*حسین بهبودی *کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دیرباز، خیابان‌ها، میادین و به‌طور‌کلی فضاهای شهری، محلی برای حضور و گردهم‌آمدن مردم بودند. مردم با حضور در این…

زندگی شهری در حاشیه

ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطقی که از آن‌ها با عنوان مناطق کم‌برخوردار نام برده می‌شود، یکی از بزرگترین معضل‌های مدیریت شهرداری منطقه چهار همدان است.