مرور رده

شهری

بوی ادرار در کوچه‌های شهر

یکی از کسبه سرپل یخچال با اشاره به کیفیت پایین سرویس بهداشتی سر پل یخچال می‌گوید: اول این‌که چشمه‌های سرویس بهداشتی این‌جا یک محدود است و کافی نیست و مردم همیشه باید…