مرور رده

فرهنگی و هنری

فضای هنری شهر

*فرزانه سروندی *هنرمند و مدرس دانشگاه تصور عمومی چنین است که هنرمندان انسان‌های با ذوق و قریحه‌ای هستند، که روحیه لطیفی دارند و به همین دلیل به نظر می‌رسد به…

فتوت نقاشان

همدان‌نامه: در روز همدان برای استاد احمد فتوت که عمری را صرف هنر نقاشی این شهر کرده، پرونده نوشتیم؛ او که سرمایه بزرگ این مملکت است و توانسته شاگردان زیادی تربیت…