مرور رده

فرهنگی و هنری

ضمن رونمایی به میزبانی سرکنسولگری ایران در کراچی؛
ترجمه «شاه همدان» در پاکستان به زنده‌یاد

سرکنسول ایران در کراچی: کتاب شاه همدان نوشته زنده‌یاد دکتر پرویز اذکائی به انضمام ۵ رساله میر سیدعلی همدانی در انتشارات ابوعلی سینا به زبان فارسی چاپ شده است و این…

یک زندگی شگرف

*آلیس اشتاین‌باخ *ترجمه مهدی جمشیدی «دکتر تقی مدرسی همان شور و شوقی را برای زندگی داشت که در کار روان‌پزشکی و نویسندگی‌اش دارا بود. او این اشتیاق را تا زمان…

علیه فراموشی رکس

مهتریان: از طریق کانال‌های کولر سمی وارد سالن شده است و این سم باعث شده همه درجا تمام کنند. تمام کسانی که خارج از سالن سینما بودند و آن سم را استشمام نکرده‌اند، همه…

در ستایش استاد

*علی پاک‌دست باید ایستاد به ستایش آموزگاری که می‌دانست، کسی که آتشی بیاورد و اجاقی برافرخت در برابربادهای سرد و سخت ناآگاهی، ناامیدی، جنگ و فقر... کسی که راه‌های…