مرور برچسب

منابع طبیعی

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
شرکت در

مشعریان: این‌که همه افراد انتظار داشته باشند حفظ منابع طبیعی فقط توسط یک دستگاه صورت گیرد، انتظار به‌جا نیست و با توجه به محدودیت اعتبار، امکانات و کمبود نیرو در…