مرور رده

شهری

کدام شهر دوستدار کودک؟

*نصراله پزشکی *فعال حوزه کودکان در خبرهای هفته گذشته آمده بود که همدان یکی از دوازده شهری است که برای اجرای آزمایشی طرح  شهر دوستدار کودک انتخاب شده است تا در…

میراث فرهنگ شهری

*سید محمدجواد حسینی مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی زیستن در شهر – به‌رغم نگاه‌های منتقدان شهرنشینی- انتخابی در جهت تکامل جوامع بشری از سوی انسان بوده است، چراکه…