مرور رده

خانواده

شب عید و چغندر پخته

*حسن اخلاصی خدا رحمت کند مرحوم محمدعلی فردین را که می‌خواند: شب عید است و یار از من چغندر پخته می‌خواهد به خیالش می‌رسد که من گنج قارون زیر سر دارم…