مرور رده

شهری

بازار بی‌ دروپیکر مسکن

همدان‌نامه: «علیرضا قاسمی‌فرزاد» در مراسم بزرگداشت روز روابط عمومی و ارتباطات طی صحبت‌هایی گفت: در حوزه مسکن حدود ۲ هزار هکتار زمین به شهر اضافه شد تا مشکل ساخت…

حذف فضای سبز در ساختمان‌ها

*مریم آزادیان *کارشناس معماری در ســاليان اخيــر، بــه ‌دليــل گســترش شــهرها و ارزش افــزوده حاصــل از زميــن، فضاهــای جنگلــی و زراعــی و باغ‌هــاي درون و…

معرفی شهر با المان نوروزی

*احمد میرزایی خرم همه ساله با فرارسیدن نوروز و شمیم بهار، یکی از اقدامات شهرداری‌ها در هر شهر، ایجاد تغییر در چهره و منظر شهر است که باعث زیبایی در منظر شهری و…

المان‌های اجق وجق همدان

همدان‌نامه: مدیریت شهری همدان در سال‌های گذشته، با طراحی المان‌های بی‌محتوا و حتی بی‌رنگ‌ولعاب، شهروندان را ناامید کرده است. شنیده‌ها حاکی است این وضعیت در سالی که…