مرور رده

فرهنگی و هنری

پلیس راه

صدای اره‌مانند ترمز دستی را شنید. چشم‌هایش را باز کرد. همه جا را‌ مه گرفته بود. تابلوی پلیس راه را دید. راننده کتش را روی شانه انداخته بود و می‌دوید.

چرا توقف کنم؟

محمدرضا اصلاني به همراهي و دلگرمي فريدون رهنمابراي ضبط وپژوهش درباره ايران به سراغ جام حسنلو، كشف شده در سال١٣٣٧در تپه حسنلو واقع در نزديكي اروميه مي‌رود.

تاریخ غیرت

کتاب «تاریخ غیرت» رمانی با مضمون عاشقانه _ تاریخی است که به قلم آقاشیخ موسی دستجردی (نثری همدانی) با عباراتی شیرین و گیرا در سال 1276ه.ش(1315ه.ق) به رشته نگارش…

بهار معنی

بخشی از مقاله «بهار معنی/ همدان در چشم انداز خاقانی مندرج در کتاب ناله زندانیان خاک» اثر که حاوی مقالاتی در زمینه همدان شناسی و مشاهیر فرهنگی و دینی و ادبی همدان…